TTG Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Hayır. TTG, Sektörlerin veya Birliklerin yerine iletişim yapmaz.

Sektörlerin ve Birliklerin iletişim ve tanıtım projelerini daha etkin planlamaları ve daha hızlı hayata geçirmeleri amacıyla TTG; ana iletişim stratejisinin belirlenmesi, tedarikçi havuzunun oluşturulması ve bütçesel desteğin sağlanması için çalışır.

Daha önce hayata geçirilen, başarılı sonuç alacağı kanıtlanan veya ön görülen projeleri destekler ve büyütülmesine katkı sağlar.

İletişim imkânlarının günden güne arttığı çağımızda etkili tanıtım yapmak ve birbiriyle uyumlu görsel mesajlar ile ortak bir algı oluşturmak, vazgeçilmez pazarlama ve markalaşma stratejisi olarak ön plana çıkmaktadır.

Bugüne kadar sektör iletişim çalışmalarında algıda karmaşıklık yaratan farklı renk, logo ve sloganlarla, bağımsız kurumsal kimlikler kullanıldı. Bu kimlikler yan yana konulduğunda Türk Ürünleri hakkında bütünsel bir duruş yaratmakta ve bu vesileyle ihracatta güçlü bir Türkiye imajını yansıtmakta yetersiz kaldı.

İletişim ve pazarlama otoritelerine göre en güçlü marka mimarisi modeli “endorse” kimliktir. Apple, Fedex gibi dünyanın en büyük, en değerli ve en fazla sayıda kişiye ulaşan markaları bu sistemi kullanır. Bu markaların ürünleri, farklı şekilde logolanmaz, sözel olarak ayrı kodlanmaz. Türk Sektörlerinin kurumsal kimlikleri ve logoları dünyaca kabul görmüş bu yaklaşım ile hazırlandı.

Farklı hedef kitlelere hitap etmenin yolu, kimlik-renk-logo-font-görsel değişimi ile değil, hedef kitleye ulaşan mesajın farklılaşması, iletişim tonu (tone of voice) farklılaşmasıdır.

Bu çerçevede hazırlanan amblem ve logo çalışmaları sektörlerimizin de nihai görüşü ile son halini aldı.

Türkiye logosu ve sloganı kullanım zorunluluğu 11 Nisan 2015 tarihinde Başbakanlık genelgesi ile açıklanmıştır.

Türkiye logosunda yer alan “Discover The Potential” sloganının, Türk Sektörleri için ortak bir söylem ile değiştirilmesi hedefleniyor. Bu düzenleme önerisi, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından T.C. Cumhurbaşkanlığı’na resmi yazı iletildi. Gelecek karar doğrultusunda TTG, tüm paydaşlarla görüşerek oluşturacağı briefe göre slogan güncellemesini gerçekleştirecek.

TTG Destekli Sektörel Tanıtım Projeleri Hakkında

TTG’ye sunulan sektörel tanıtım projesinin yurtdışında Türk sektör ve ürünlerini tanıtıcı nitelikte olması, sektör ihracatı ile birlikte Türkiye’nin ticari algısını yükseltmeyi hedeflemesi gerekir.

Projenin temel olarak “iletişim ve tanıtım” çalışması olması, Bakanlık tarafından desteklenen Fuar, URGE vb. faaliyetleri içermemesi ve Sektör Kurulu tarafından onaylanmış olması beklenir.

Projenin, her iletişim ve tanıtım çalışmasında olduğu gibi

  1. Hedef kitle, hedef ülke, proje amacı ve rasyonelleri, proje zamanlaması, proje başarı kriterlerini kapsayacak şekilde belli bir strateji ve iletişim planı çerçevesinde üretilmiş olması,
  2. Bütçe planlamasının detaylı ve gerçekçi hazırlanmış olması, karşılanmayacağı T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından kararlaştırılan maliyetlerin (Birlik personeli seyahatleri vb.) bütçede yer almaması
  3. Yukarıda belirtilen bu bilgilerin, proje başvuru formu ve TTG Yönetim Kurulu’na yapılan sunumlarda eksiksiz olarak yer alması temel kriterlerdir.

TTG, stratejik yaklaşım ve iletişim planı oluşturulamayan sektörler için ilgili konuda danışmanlık hizmeti projelerini de desteklemektedir.

Proje bütçesi, sektör kesintisi, projenin sektöre yaratacağı katma değer, maliyet kalemleri içindeki tutarlılık ve toplam TTG bütçesi içindeki payı ile birlikte üç eksende değerlendirilir.

TİM Satın Alma ve Satım Uygulama Usül ve Esasları gereği projenin bütçesi ve/veya içeriği TİM onayı alınmasını gerektiriyorsa, projeye TTG tarafından onay verilmiş olsa dahi proje için TİM’den onay alınır.

TTG Yönetim Kurulu, projenin katma değerini ve TTG bütçesi içinden projeye ilgili bütçenin aktarılabileceğini onaylar. Bütçenin harcama onayı T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından verilir. Proje Bakanlık onay sürecine girdikten sonra TTG İcra Direktörlüğü yetkilileri gerek Bakanlık temsilcileri, gerekse ilgili Birlik temsilcileri ile yakın iletişim halinde süreci takip eder ve hızlandırmak için kendilerine düşen her türlü bilgi ve açıklamayı paylaşır.

Sektörel proje destekleri TTG bütçesinden projenin bütçesi %100 olarak karşılanır. Onay süreci 2 aşamalıdır:

  1. Proje katma değeri ve TTG bütçe içindeki payı TTG Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.
  2. Proje bütçesinin harcama onayı T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından verilir.

Bu yönü ile 1. aşamada TTG tarafından tasarım onayı verilen 2. aşamada T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından son onayı verilen Fuar destekleri onay sürecine benzer bir akış söz konusudur.

Hayır. Bakanlık onay süreci, tıpkı Fuar desteklerinde olduğu gibi sektörel proje destekleri de ancak TTG onayından sonra başlatılır.

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından harcama onayı verilen projelerin ödemesi için TTG ve ilgili Birlik arasında sözleşme yapılır. Bu sözleşmede yer aldığı şekilde, projenin sunulduğu kapsam ve bütçeye uygun şekilde hayata geçirildiğinin tespiti amacıyla, TTG’ye her bir harcama kaleminin gerçekleştiğine dair bilgi ve belgelerin ve sonuç raporlarının sunulması gereklidir.

Evet. Projenin ön ödeme gereken harcama kalemleri için ilgili Birlik avans / ön ödeme talebini, gerekçeleri ile birlikte resmi yazı ile TTG’ye iletmesi halinde avans / ön ödeme alma hakkına sahiptir.

TİM Satın alma Uygulama ve Esasları çerçevesinde, hem T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından harcama onayının verilmesi hem de TTG tarafından projenin onaylanan kapsamda hayata geçirildiğinin takibinin yapılması ardından proje ödemesinin gerçekleştirilmesi için, proje detay bilgileri ve bütçe kırılımları istenir.

Sektör yöneticileri ve uzmanlarından oluşan TTG Çalışma Grubu; sunulacak proje hakkında ilgili Birlik ve/veya Sektör Yönetim Kurulları / Komiteleri vb. ile TTG arasında iletişimin eksiksiz sağlar, bilgi ve birikim aktarımı ve paylaşımları yapar.

Fuarlar Hakkında

Türkiye Stantları; kurulduğu fuarın kapsadığı sektörleri temsil eden Türk Sektör Stantlarıdır. Bakanlık, TTG, TİM, İhracatçı Birlik ve/veya Organizatör logolarının yer almadığı Türkiye Stantlarında yalnızca ilgili sektörün logosu kullanılır ve iletişimi yapılır.

Türkiye Standı, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından “Milli Katılım Organizatörü” olarak yetkilendirilen İhracatçı Birlikler veya Fuarcılık Firmaları tarafından kurulur.

Türkiye Standı’nın Fuarcılık Firması tarafından kurulması halinde T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından Yetkili İhracatçı Birlik atanır. Fuar esnasında Türkiye Standındaki tüm operasyon ve sorumluluk Bakanlığımızca Milli Katılım Organizatörü olarak veya Yetkili Birlik olarak atanan İhracatçı Birlik’tedir.

Türkiye Standı’nın amacı sektör iletişimidir. Bu nedenle sadece Bakanlık tarafından tanımlanan İhracatçı Birlik değil, ilgili sektöre ait diğer Birlik’ler de Türkiye Standında aktivite ve faaliyet gerçekleştirebilir.

T.C. Ticaret Bakanlığı, fuarlara gerçekleştirilen milli katılım organizasyonlarına çeşitli alanlarda ve farklı oranlarda destek vermektedir. Bu sebeple, milli katılım organizasyonlarında kurulacak stantların kurumsal kimliğe uygun şekilde tasarlanması, gerçekleştirilecek iletişim ve etkinlik faaliyetlerinin doğru bir şekilde kurgulanması, tüm paydaşlar arasında koordinasyonun azami şekilde sağlanması ve tüm bu adımların kontrol edilerek onay mekanizmasına tabi tutulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bakanlığımız görevlendirmeleriyle bu ihtiyacı TTG karşılamaktadır.

2015 yılında hayata geçirilen “Türkiye, Discover The Potential” kampanyası döneminde, TİM koordinasyonuyla hazırlanan Türkiye Stantları Kılavuzunda yer verilen Türk Bayrağı kullanılmaması yönündeki uygulama 17.06.2019 tarihli T.C. Ticaret Bakanlığı resmi yazısı ile birlikte kaldırıldı. Fuar stantlarında Türk bayrağı kullanımı için örnek çalışmalar TTG tarafından hazırlandı.